ŠVP

č. j. 4/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název programu: “Z pohádky hop do života“

 

Zpracovatel: Motyčková Alena, ředitelka Mateřské školy a kolektiv MŠ

 

 

V Nové Vsi I 1. 9. 2015 (platnost 4 roky)

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Nová Ves I, příspěvková organizace

Adresa:

 • Václavské náměstí 48

Nová Ves I

280 02

IČO:

 • 75076357

Předškolní zařízení sdružuje:

 • mateřská škola
 • školní jídelna

Zřizovatel:

 • Obecní úřad

Adresa:

Václavské nám. 22

Nová Ves I

280 02

Počet tříd: 3

Kapacita MŠ: 50 dětí

FILOZOFIE NAŠÍ MŠ

Filosofie naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Preferujeme přirozenou potřebu dětí seberealizace ve spontánní hře a poznávání formou prožitkového učení.

Uvědomujeme si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Proto naše mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě.

Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další vývoj a učení i pro jeho celý život.

Snažíme se vytvářet přátelské prostředí pro rodiče našich dětí, vytvářet podmínky pro spolupráci a kooperaci mezi dětmi a pedagogy.

 

 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

Budova mateřské školy se nachází proti kostelu v boční slepé ulici. Dříve zde bývala fara. Budova jako mateřská škola slouží od roku 1972. Je obklopena zahradou. Vstupní část mateřské školy tvoří širší asfaltová cesta, která rozděluje prostranství na část s průlezkou, domečky a část s pískovištěm a houpacími prvky.

V zadní části zahrady stojí dvě velké kůlny, které zatím slouží k ukládání zahradního náčiní a venkovních hraček. Na svahu v zadní části zahrady se nachází klouzačka a prolézací housenka.

Při vstupu do budovy se v přízemí po pravé straně nachází kuchyň a po levé straně jídelna, kde se stravují děti ze tříd Berušek a Včelek.  Za kuchyní jsou umístěny dětské šatny a sociální zařízení. V srpnu 2011 byla dokončena přístavba jedné třídy se sociálním zařízením, šatnou, technickým zázemím a ředitelnou.

Schodiště z hlavní chodby vede do prvního patra. Zde se nachází dvě třídy a umývárna. Za větší třídou je místnost určená k polednímu odpočinku mladších dětí. V loňském roce se dovybavila zahrada lanovou pyramidou, průlezkou ve tvaru housenky, houpačkou“ hnízdo“ a skluzavkou. Příští rok plánujeme úpravy terénu okolo pískoviště.

 

Podmínky vzdělávání

 

Poloha mateřské školy částečně umožňuje vycházky na nedaleký kopec Bedřichov, do lesa a také k Labi. Problematické je zajištění bezpečnosti vzhledem k hlavní silnici v blízkosti budovy a současnému věkovému složení tříd. Rozmanitost přírody nabízí pozorování změn v přírodě i pozorování lesních zvířat, které děti v zimních měsících mohou chodit krmit.

Velký význam pro zážitkové činnosti má blízké město Kolín, které nám umožňuje zařazení bruslení na zimním stadionu, využití dětského dopravního hřiště vedle plaveckého bazénu. Pokud mají rodiče zájem a dovolí to organizační možnosti MŠ, můžeme navštěvovat také saunu, předplavecký výcvik a solnou jeskyni. Tyto aktivity pomáhají při otužování dětí a předcházení onemocnění horních cest dýchacích při kožních problémech a v neposlední řadě umožňují dětem prožívat radost z nevšedních činností. Nadstandardní aktivity se stanou součástí školního vzdělávacího programu v době provozu mateřské školy. Město Kolín nám nabízí také možnost návštěvy různých kulturních akcí, například různé soutěže nebo dětské karnevaly v kulturním domě nebo pohádky v divadle. V rámci kultivace mravního vnímání a prevence bezpečnosti dětí se seznamujeme s prací bezpečnostních složek, konkrétně hasičů a policie.

Během celého roku je zařazována práce s keramickou hlínou a práce s netradičními materiály. Do pohybových činností jsou zařazovány prvky jógy, aerobiku a cvičení na gymnastických míčích atd.

Pro práci v MŠ jsou voleny vhodné metody, které jsou v souladu s RVP PV. Jsou jimi situační učení, zážitkové učení, dramatické hry, komunitní kruh a neposlední řadě hry, které jsou nejpřirozenějším způsobem poznávání a učení. Jejich cílem zároveň podporovat správný a přirozený psychomotorický vývoj dítěte.

Vyváženost metod je pro pedagogy zavazující. Pedagogové s dětmi reflektují každodenní činnosti. Jejich přístup k dětem je dostatečně citlivý a zohledňuje momentální stav dětí.

Příjímání dětí

Zápis do MŠ je vyhlášen každoročně po souhlasu se zřizovatelem a veřejnost je seznámena s termínem místním rozhlasem, namalovanými plakátky a zveřejněním na webových stránkách.

Přijímány jsou děti do plné kapacity MŠ, za příznivé situace i v průběhu školního roku, zpravidla ve věku od 2 do 6 let.

Ukončení docházky dítěte – odchod do ZŠ.

Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ podle § 35 školského zákona jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Odklad povinné školní docházky – dítě zůstává v MŠ, kde je pro něho vypracované individuální plán, rodiče doloží ředitelce doklad o odkladu školní docházky od ředitele ZŠ.

Děti jsou přijímány do MŠ dle kritérií.

 

 

 

 

 

Materiální podmínky

Mateřská škola nabízí dětem hrací koutky – kuchyňský koutek, obchod, kadeřnictví, záchranářská stanice, divadélko, odpočinkový koutek.

Vybavení pomůckami, hračkami, pracovními materiály odpovídá jejich potřebám a věku. Vybavení je obměňováno a doplňováno.

Pravidelně se doplňují didaktické hračky a pomůcky pro pedagogy.

Většinu hraček je umístěna tak, aby si je děti samy mohly vybrat a vzít pro svoji hru.

Hygienické zařízení je nové a odpovídá počtu dětí.

Prostory ložnice jsou malé, proto se lehátka rozkládají i do třídy.

Třída Motýlků je upravena pro mladší děti (objemné hračky, více volného prostoru).

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rámcové cíle a záměry jsou pro všechny děti společné.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se maximálně vyhovuje jejich potřebám a možnostem.

Naše mateřská škola se věnuje dětem s odloženou školní docházkou – dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Vzdělávání dětí nadaných

Rámcové cíle a záměry jsou pro všechny děti společné.

Rozvíjíme oblasti ,ve kterých dítě dosahuje nadstandartních výsledků.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, a to ve třídě Motýlků, kam jsou řazeny děti ve věku 2 až 3 roky. Třída se nachází v přízemí.

Hračky a pomůcky jsou citlivě umístěny tak, aby je měly k dispozici současně s bezpečným užitím. Ve třídě jsou minimalizovány drobnější hračky, jsou vždy umístěny mimo dosah dětí. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.

Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek

Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Herna je co nejvíce ponechána bez nábytku, dětem je vytvořený bezpečný prostor pro vlastní hru.

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Na toaletu s dětmi chodí učitelka popř. jiný pověřený pracovník (chůva, uklízečka), kontrolují a učí správné hygieně dětí, udržují je v čistotě. V případě potřeby zajistí výměnu pleny, pomohou na nočník apod. V koupelně Motýlků je umístěn přebalovací pult.

Rodiče si nosí pleny samy.

Učitelka zajišťuje dostatečnou pomoc při stolování, udržuje děti v čistotě, napomáhá správným stravovacím návykům. Děti jedí lžící.  Jídelníček odpovídá zdravému stravování ve věku 2-3 roky.

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Rodiče jsou důkladně a včas informováni o všech náležitostech.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Děti schází ve třídě Berušek, kde si je odvede za pomoci jiné pověřené osoby učitelka do vlastní kmenové třídy. Svačiny i oběd děti mají ve třídě.  Děti spí, nebo odpočívají od 11:45 hod do 14:15 hod, popř. se doba přizpůsobí individuálním potřebám dětí. Od 15:00 hod jsou děti odvedeny opět do třídy Berušek.

Dítěti je umožněno a doporučeno v rámci adaptace navštěvovat MŠ na kratší dobu a postupně tuto dobu prodlužovat.  Děti jsou přijímány na zkušební dobu. V situaci, kdy si dítě velmi špatně zvyká na odloučení od rodičů, je tato skutečnost oznámena rodičům a intenzivně se s nimi řeší popř. i s pomocí PPP, může nastat i posunutí docházky do MŠ.

Dítěti je umožněno používání pomůcek (hraček) z domova pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Personální a pedagogické zajištění

Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci a pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Sebevzdělávají se a ke svému vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka podporuje a sleduje další růst profesních kompetencí pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání.

Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem co možná nejvíce optimální pedagogická péče a bezpečnost. Vzhledem k současnému organizačnímu složení tříd (15+28), není možné zcela obsáhnout úvazky učitelek rozdělení tříd i v odpoledních hodinách, proto dochází ke slučování tříd tak, aby byla zajištěna především bezpečnost dětí. Pravidelně dochází ke komunikaci mezi učitelkami, které průběžně reflektují odpolední činnosti tak, aby dětem byly neustále nabízeny vhodné činnosti a bylo zajištěno vzdělávání v souladu s RVP PV.

Pedagogové budou jednat a chovat se tak, aby byli vždy na profesionální úrovni v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Personální obsazení školy

4 kvalifikované učitelky, 1 provozní pracovnice, 1 vedoucí školní jídelny a 1 kuchařka

Závěr: Zlepšovat formu práce, analyzovat vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby při dalším plánování.

 

 

Životospráva dětí

Naší snahou je zajistit dětem plnohodnotnou a vyváženou zdravou stravu podle příslušných předpisů.

Celý den je zajištěn dostatečný pitný režim dítěte v MŠ – mají termosky s čajem a dle své potřeby se mohou kdykoliv napít.

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány pravidelné intervaly.

Nenutíme děti do jídla, ale vhodnou motivací pobízíme dítě, aby jídlo ochutnalo a naučilo se tak zdravému životnímu stylu.

Dodržujeme dostatečný pobyt venku, děti mají dostatek volného pobytu, převážně dopoledne.

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme jiný klidový program (přípravu dětí na ZŠ – grafomotorická cvičení, pracovní listy…).

Pedagogové se sami chovají podle obecně uznávaných pravidel a morálky, které jsou tolerovány naší společností.

Závěr: Rozšířit nabídku vhodných pomůcek pro pohybové aktivity dětí. Vyhodnocovat a inovovat recepty, vytvářet motivační projekty a motivovat tak, aby děti získaly přirozený pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu.

 

Psychosociální podmínky

 • Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, bezpečně a jistě.
 • Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodněn či povyšován.
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které vyplývají z pravidel chování a norem, které jsou v naší mateřské škole stanoveny.
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, ale dítě nenutíme. Pedagogické pracovnice se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navazuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, nepodceňovat se.
 • V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde  jsou všichni rádi.
 • Pedagogické pracovnice se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. (Prevence šikany)
 • Každý den vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji.
 • Rodiče si mohou domluvit s pedagogem konzultační schůzku a mají také volný přístup do tříd, kde mohou přímo práci pedagoga s dětmi sledovat.
 • Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v MŠ prostřednictvím učitelek a písemných informací na nástěnkách, webových stránkách a e-mailem. Na začátku školního roku probíhá zahajovací informativní schůzka s rodiči, další pak dle potřeby rodičů či MŠ, převážně ve spojitosti konání besídek.

Protidrogová prevence a seznamování s bezpečností

Při běžných denních vhodných příležitostech seznamujeme děti hravou formou o možnostech nebezpečí okolního světa. Za pomoci pedagogů situačním učením děti hledají řešení, volí nejvhodnější a podobně.

Témata

 • nabízení bonbónů
 • možnost nalezení injekčních stříkaček
 • umět přivolat pomoc
 • umět říci NE
 • využití protidrogových materiálů (pohádky, říkanky, obrázky)
 • projektové dny v MŠ (policie, hasiči)

Pravidla vzájemného soužití vytvořená s dětmi

 • neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • neběhám ve třídě mezi stoly
 • dodržuji hygienu
 • dávám věci na své místo
 • neničím věci ani práci druhých
 • dokončím započatou práci
 • když chci kamarádovi něco říci, jdu blíž k němu – nekřičíme na sebe
 • umím požádat o pomoc, poděkovat, pozdravit
 • neubližuji dětem, pomáhám jim
 • neberu dětem věci, domluvím si střídání, vyjednávám

Pravidla naší vzájemné komunikace vytvořená učitelkami

Mám právo

 • říci svůj názor a být vyslechnut (mluví jen jeden)
 • vyjádřit nesouhlas
 • na toleranci a nezaujatost ostatních
 • přiznat nevědomost, chybu
 • vyjádřit hněv
 • nevyjadřovat se k některému problému (právo na soukromí)

Závěr: Je nutné zaměřit se na pravidla chování dětí ve třídách. Snažit se vytvářet hezké prostředí, aby děti rády chodily do mateřské školy.

Organizace vzdělávání 

 • třída Motýlci (děti 2 r. – 3,5 r.)

Veronika Drahovzalová (počet dětí 15)

 • třída Berušky (děti 3,5 r. – 6 r. a děti s odkladem školní docházky)

Bc. Kristýna Svobodová, Hana Doležalová

 

 

Režim dne

MŠ se otevírá v 6:30 hod a děti přichází do třídy Berušek. V 8:00 hod třída Motýlků odchází do své třídy.

Do 8:15 hod – probíhají ranní činnosti, volné hry

8:15- 8:45 hod – pohybová chvilka a hygiena.

8:45 – 9:30 hod – svačina a dopolední řízená činnost.

9:30 – 11:30 hod- pobyt venku

11:30-12:00 hod- oběd a hygiena.

12:00 – 16:00 hod-  odpočinek, odpolední řízená činnost, hygiena, svačina a volné hry.

V 15:00 hod se slučují všechny třídy ve třídě Berušek.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem, jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a soukromí. Činnosti jsou organizovány tak, aby byla zajištěna především bezpečnost dětí.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve adaptovalo. Rodiče mají přístup do tříd, rovněž se významně podílejí na adaptaci dítěte.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru tak, aby ji mohl dokončit anebo se k ní později vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.

Závěr:Vzhledem k tomu, že přibývá dětí s vadami řeči, mají pedagogové zájem o semináře o nápravě řeči.

 

 

Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a vyvěšeny na přístupném místě.

Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu.

Hana Doležalová zastupuje ředitelku při její nepřítomnosti.

Ředitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

Plánování je funkční a opírá se o předchozí analýzu, využívá zpětné vazby.

 

Spolupráce s obcí a propagace MŠ

Propagace MŠ jako pevné součásti obce prostřednictvím spokojených dětí a rodičů. (Všechny pracovnice.)

Využívání svých kompetencí ke zvyšování úrovně služeb, ke zkvalitnění
materiálně-technického zabezpečení provozu ve spolupráci s obcí. (Ředitelka)

Podílení se na zajištění kulturních programů. (Vánoční zpívání, bazárek atd..)

Prostřednictvím svých webových stránek, facebooku a obecních novin.

Spolupráce s rodiči

Při veškerých kulturních, sportovních i jiných akcích mateřská škola spolupracuje kromě obce i s rodiči. Rodiče seznamujeme s pravidelnými akcemi na třídních schůzkách. Na většině akcí a projektů se mají možnost spolupodílet (opékání vuřtů, brigády pro rodiče,  námětové dny).

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči podporujeme vzájemnou důvěru a otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat.

Závěr: Jsme otevřeni námětům od rodičů. Budeme se snažit o další netradiční spolupráci s rodiči.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ v Kolíně, ul. Kmochova (pohádky, vánoční zpívání, atd.) a ZŠ Prosperity v Nové Vsi I.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Vzdělávací cíle

Práce učitelek v naší mateřské škole se řídí hlavními vzdělávacími cíli, které jsou ve vzájemnosti s „Rámcovým vzdělávacím programem.“ Podrobněji jsou popsány v integrovaných blocích. Cíle dělíme na hlavní a dílčí.. Podle toho s nimi i pracujeme. Rovněž naplňování průběžných cílů se prolíná každodenními činnostmi a příležitostmi. Tyto cíle se týkají především sebeobsluhy, hygieny, socializace, citů, práv dětí, sebepojetí, vůle, chování, úměrných vědomostí a v neposlední řadě pěstování společenských a morálních hodnot.

Na celý školní vzdělávací program jsme vytvořili motivační projekt

„Z pohádky hop do života“

INTEGROVANÉ BLOKY

Máša a medvěd

 Hlavní cíl

 • adaptovat dítě v novém prostředí a seznámení s ním

Krteček a kamarádi

Hlavní cíl

 • umět vnímat přírodu všemi smysly a vidět její krásy

Perníková chaloupka

Hlavní cíl

 • rozvoj dovedností při překonávání různých překážek

 

 

O dvanácti měsíčkách

Hlavní cíl     

 • seznámení dětí s tradicí vánoc a lidových slovesností

 

Sněhová královna

Hlavní cíl

 • seznámit děti s elementárními poznatky o zimním období a souvisejících problémech

 

O Neználkovi

Hlavní cíl

 • přirozenou formou seznámení s lidským tělem a aktivitami člověka

 

Rumburak

Hlavní cíl

 • rozvoj přirozené představivosti a fantazie opřené ve světě pohádek

Slepička a kohoutek

 

Hlavní cíl

 • vnímat jaro jako nový začátek přírodního cyklu, a získat pozitivní vztah k přírodě, oslava Velikonoc

 

 

Žofka a její kamarádi

Hlavní cíl

 • podporovat získávání vztahu k živým bytostem

Dílčí cíle

 • podpora úcty k životu a ochrana živých tvorů
 • seznámení s problematikou potravinového řetězce
 • rozvoj zájmu o obrázkové knihy
 • seznámení s dosud neznámými zvířaty
 • rozvoj fantazie a radosti při estetických činnostech
 • seznámení dětí s rozdíly v potřebách zvířete a člověka (stavba těla, nápodoba zvířat při pohybových činnostech, „řeč“ zvířat)
 • seznámení s různými druhy forem soužití zvířat
 • rozvoj pohybových činností zaměřených na sílu

Nabídka činností:

 • dramatické techniky (hra v roli)
 • řešení problému (více variant) pomocí hry
 • hry s učením nápodobou
 • podpora tvořivosti a fantazie při poznávání zvířat v estetických činnostech
 • návštěva vesnického statku či farmy
 • nápodoba zvířat (imitace, pantomima)
 • sluchová cvičení („řeč“ zvířat)
 • cviky na rozvoj sluchové a hmatové diferenciace
 • pohybové hry a cvičení zaměřená na sílu
 • pálení čarodějnic

Očekávaný vzdělávací přínos

 •  dítě má život v širším slova smyslu vysoko postavený v žebříčku svých hodnot
 • chápe význam potravinového řetězce
 • projevuje jistý čtenářský zájem
 • má nové poznatky o zvířatech
 • zná různorodá společenstva zvířat
 • zvládá jednoduché silové aktivity
 • komplexně přistupuje k řešení problémů

 

Jak praotec Čech do Českých zemí došel

Hlavní cíl

 • přibližovat dětem krásy naší Země

O nezbedné kometě

Hlavní cíl

 • probuzení dětské zvídavosti dovědět se více o planetě Zemi a vesmíru

Budulínek

Hlavní cíl

 • seznámit děti nebezpečím o prázdninách (u vody, na silnici, cizí lidé)

Třídní vzdělávací programy jsou otevřené a vycházejí z náplně integrovaných bloků školního vzdělávacího programu. Při jejich tvorbě spolu učitelky spolupracují. Učitelky k jejich tvorbě přistupují tvořivě a respektují individuální potřeby dětí a skupiny. TVP rovněž respektuje volnou formu zpracování a tvůrčí přístup učitelek s respektováním všech náležitostí.

Pedagog volí tematické celky v intervalech přibližně 3-5 týdnů a může je časově i obsahově přizpůsobit, zohledňuje přitom věk a složení skupiny.

 

 

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami

 • Pokud je to možné, dítě pracuje podle IVP, který je vypracován výhradně na doporučení SPC nebo PPP
 • V případě doporučení PPP nebo SPC MŠ aktivně vyhledává asistenta pedagoga, osobního asistenta
 • Dítě má právo podílet se na všech činnostech, které s pobytem v MŠ souvisejí, pokud tomuto něco brání, vždy je stav konzultovaný s rodiči
 • Tempo a práce dítěte je přizpůsobena jeho možnostem, ale zároveň metody, techniky a prostředky vedou k dosažení zlepšení jeho možností ve všestranných oblastech

 

Plánované akce

Podzimní seznamovací výlet

Podzimní vycházka

Týden babky kořenářky

Strašidelný den

Mikulášská besídka

Vánoční posezení s besídkou a bazárkem

Vánoční zpívání (spolupráce se ZŠ Kmochova)

Silvestr

Dětský ples

Karneval

Den zdraví

Květinový den

Velikonoční burza

Den země

Čarodějnice

Besídka k svátku matek

Multikulturní den

Výlet

Rozloučení se „školáky“

 

 

Evaluační systém

 

Evaluace pomocí obecných cílů předškolního vzdělávání

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je postavena naše společnost

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost.

Probíhá jedenkrát ročně v rámci evaluace MŠ.

Hodnocení integrovaných bloků

 • hodnocení hlavních cílů IB
 • hodnocení dílčích cílů IB
 •  hodnocení metod práce IB

Sebehodnocení

 • Probíhá v rámci hodnocení IB
 • Celkové sebehodnocení na konci školního roku

Hodnocení dětí

Postup

 • Písemné stanovení datovaného výchozího stavu dítěte (stupeň vývoje stávajících schopností, možností a dovedností konkrétního dítěte)
 • Specificky záměrně vybraná individuální kritéria vývoje
 • Provedení záznamu vždy tehdy, jedná-li se o vývojový posun (nejméně 3krát za školní rok).
 • Zpětná vazba – stanovení, zda postupujeme správně a jak pokračovat po každé činnosti

 

 

Metody hodnocení, které ředitelka mateřské školy používá:

 1. Rozhovory
 2. Konzultace
 3. Diskuze
 4. Hospitace
 5. Vedení vhodné dokumentace
 6. Dotazníky pro rodiče (anonymní)

 

Kdykoliv v průběhu dne si můžeme položit následující otázky a operativně korigovat

své působení směrem k požadované kvalitě.

CO SE PRÁVĚ TEĎ DÍTĚ UČÍ?

S JAKOU HODNOTOU SE SETKÁVÁ?

JAKÝ MÁ PRÁVĚ TEĎ DÍTĚ PROSTOR PRO SAMOSTATNOST A MOŽNOST OVLIVNIT SITUACI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍ?

 

Sledování funkčnosti ŠVP – průběžně

 1. sledování a hodnocení zaměstnanců – ředitelka
 2. závěrečné hodnocení dětí odcházejících do ZŠ – ředitelka
 3. týdenní hodnocení vlastní práce – každá učitelka
 4. celkové hodnocení školního roku z hlediska pedagogické práce, plnění cílů ŠVP, komunikace a spolupráce s rodiči, dodržování školního řádu, zlepšování materiálního zázemí MŠ, vzdělávání učitelek.  (Závěrečná pedagogická rada – všechny pedagogické pracovnice).

 

Časový plán evaluace:

1. hodnocení práce s dětmi    učitelka                       denně              třídní kniha

2. diagnostika dětí                 učitelka                       3x ročně          hodnotící list

3. celkové hodnocení tříd      učitelka                       1x ročně          konec školního roku

4. hodnocení práce zaměstnanců                   ředitelka                     dle hospitačního plánu

5. vlastní hodnocení školy                             ředitelka                     1x za 2roky

6. hodnocení materiálních podmínek            všichni            průběžně         ústně

(požadavky na větší opravy či investice podává ředitelka zřizovateli písemně 1x ročně)

 

Na škole probíhají tyto kontroly:

 1. finanční kontrola                               zřizovatel
 2. hygienická kontrola                           OHES                         1x za 2 roky
 3. hygienická kontrola ŠJ                      OHES                         průběžně bez ohlášení
 4. kontrola ČŠI                                      ČŠI
 5. finanční kontrola ČŠI                                    ČŠI
 6. kontrola ČSSZ                                   ČSSZ                          1x za 2 roky