Školní jídelna

Hospodářka Jana Zinková

Kuchařky Ivanka Dobošová a Radka Batelová

Provozní řád školní jídelny Mateřské školy v Nové Vsi I          

Přihlášení ke stravování

Ke stravování dítě přihlašují rodiče (zákonní zástupci) a to vyplněním přihlášky ke stravování stvrzené svým podpisem. Přihláška je platná po celou dobu docházky. Veškeré změny v režimu stravování, včetně odhlášení ze stravování, se provádějí písemně a je potřeba je doručit vedoucí školní jídelny.

Jídelníček

Jídelníček je sestavován na týden dopředu a je vyvěšen na chodbě u školní jídelny, kde se s ním mohou strávníci i rodiče seznámit. Rodiče mají též možnost získat i telefonické informace na čísle 321 762 272 nebo na www.msnovavesi.cz

Úhrada stravného

Vyměřené stravné se platí na daný měsíc v rozmezí 2.-15. kalendářního dne příslušného měsíce.

Úhrada stravného – bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ – KB Kolín 51-5847250227/0100.
Do zprávy pro příjemce platby je nutné uvést jméno dítěte.

O postupu při nezaplacení stravného u žáka MŠ rozhoduje individuálně ředitelka MŠ.

Nemá-li strávník – žák ZŠ – uhrazeno stravné, považuje se za odhlášeného a strava pro něj není připravována, tedy ji nelze ani vydat.

Vyúčtování stravného se provádí vždy na konci měsíce. Případné přeplatky či nedoplatky se vyrovnají ihned – snížením úhrady na následující měsíc nebo dorovnáním případného nedoplatku na stravném.

Výše stravného se stanovuje nařízením ředitelky MŠ v rámci daném vyhláškou o školním stravování. Platná výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ.

Vešké informace týkající se stravování v MŠ najdete ve Školním řádu.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy je povinností zákonného zástupce, tedy rodičů a to i v případě školní akce, např. výletů.

Stravu je nutné odhlásit nejpozději do 7.00 hodin osobně, telefonicky nebo na e-mail sjnovaves1@centrum.cz nebo přes webový formulář https://msnovavesi.cz/odhlasovani/.

Pokud není strava včas odhlášena, je možné si stravu vyzvednout a to v době mezi 11.15 -11.30 hod.. Nevyzvedne-li si strávník, respektive jeho zákonný zástupce, stravu, která je pro něj připravována, musí ji uhradit v plné výši i v případě, že není odebrána. Osoby oprávněné jsou: zákonný zástupce + prarodiče, ostatním osobám bude oběd vydán pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce a tato skutečnost bude uvedena na přihlášce ke stravování.

Režim výdeje stravy                                         

Výdej stravy se provádí denně v pracovních dnech a to:

1) MŠ dle ustanovení ředitelky MŠ

2) zaměstnanci od 11.00 do 13.00hodin

3) ZŠ od 12.00 do 13.15 hodin

4) Výdej do nádob POUZE v 1. den nemoci se provádí od 11.15 do11.30 hodin, jak pro žáky MŠ, tak i žáky ZŠ.

Pozn. Jestliže jsou žák/žákyně ZŠ přítomny na výuku v ZŠ, jídlo se do nádob nevydává. Žák se stravuje společně s ostatními dětmi v jídelně. V případě plánovaného odchodu z vyučování (např. lékař) je možné vydat stravu mimo uvedenou hodinu, po domluvě s kuchařkou školní jídelny, za podmínky doprovodu rodičů ke konzumaci stravy.

Vstup do školní jídelny

Do školní jídelny mají žáci ZŠ vstup povolen od 12.00hodin do 13.15hodin v doprovodu pedagogického dozoru. Dozor zajišťují učitelé ZŠ.

Po dobu přítomnosti ve školní jídelně jsou žáci povinni se chovat ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Organizace provozu

Pitný režim pro žáky MŠ:

Je zajištěn prostřednictvím nápojových automatů u každé třídy a ve školní jídelně. Druhy nápojů jsou pravidelně obměňovány (včetně mléka) a nápoje se případě potřeby doplňují během dne.

Děti z MŠ mají celý den k dispozici ovocné nápoje, čaj, čistou vodu.

Žáci ZŠ si při příchodu odloží svrchní oblečení a aktovky na určená místa a umyjí si ruce. Po umytí rukou se posadí ke stolu, kde jsou připraveny talíře a příbory a vyčkají příchodu kuchařky, která jim nalije polévku.

Po konzumaci žák odnese použitý talíř a lžíci k výdejnímu pultu a vyzvedne si hlavní jídlo.

Nápoje jsou připraveny v jídelně ve džbánech nebo termosu na určeném místě a žák si nápoj do připravených pohárků nalije sám. Po ukončení oběda odnese žák použité nádobí a příbory k výdejnímu pultu.

Z jídelny odchází žák, až na pokyn pedagogického dozoru.

Připomínky, technické nebo hygienické závady, úraz či nevolnost, hlásí žák pedagogickému dozoru nebo kuchařce.

Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá a veškerý úklid zajišťuje uklizečka MŠ.

Žáci MŠ se stravují v jídelně MŠ.

Žák má své pravidelné místo u stolu.

Svačiny: V jídelně mají děti připravené potřebné nádobí a příbory. Učitelky zajistí rozdání stravy dětem. Po ukončení konzumace zajistí učitelka MŠ bezpečné odložení veškerého nádobí na určené místo do přepravky, odkud si ho pracovnice kuchyně odeberou.

Oběd: Pracovnice kuchyně připraví potřebné nádobí, na výzvu učitelky nalijí dětem polévku do připravených talířů.

Hlavní jídlo se připraví na talíře a určení žáci je donesou do jídelny. Určení žáků je v kompetenci učitelky MŠ. I. třídě Motýlků přináší jídlo pracovnice ŠJ do třídy. Rozdání stravy dětem zajišťuje učitelka MŠ. Po konzumaci jídla zajistí učitelka bezpečné odložení použitého nádobí na určené místo do přepravky, odkud si ho odnesou pracovnice kuchyně.

Pokud se děti rozhodnutím učitelky stravují ve venkovních prostorách MŠ, je povinností učitelky předat použité nádobí do školní kuchyně. Při celodenních akcích zajišťují dítěti rodiče stravu individuálně a dítě se považuje za odhlášené ze stravování.

Vyvěšení provozního řádu

Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně a v chodbě MŠ na nástěnce se všemi platnými předpisy MŠ a přístupný na  www.msnovavesi.cz

Strávníci a zákonní zástupci strávníků se seznámí s provozním řádem při přihlášení ke stravování.

V Nové Vsi I 29. 8.2016